REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Dogscomfort.pl

działającego pod adresem elektronicznym –  dogscomfort.pl

Regulamin sklepu internetowego można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, przekopiowanie ze strony internetowej, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie PDF i zapisanie go w pamięci komputera ze strony internetowej:
http://dogscomfort.pl/regulamin/
Sklep internetowy dostępny pod adresem http://www.dogscomfort.pl prowadzony jest przez :

Erveda  Sp. z o.o.
Siedziba: Ul. Grzybowska 87  ; 00-844 Warszawa

Sklep i magazyn: Ul. Modlińska 190 ; 03-119 Warszawa

NIP: 5272977898
Regon: 520483160

KRS: 0000933269

Adres korespondencyjny:
Erveda Sp. z o.o.

DANE KONTAKTOWE
adres poczty elektronicznej: biuro@dogscomfort.pl
numer telefonu: +48 791 470 557

Spis treści:
I. Przedmiot sprzedaży.
II. Cena.
III. Sposób złożenia zamówienia.
IV. Moment zawarcia umowy sprzedaży.
V. Sposoby płatności za towar.
VI. Sposoby dostawy (Termin, Koszty).
VII. Odstąpienie od umowy.
VIII. Reklamacja.
IX. Zmiana regulaminu.
X. Właściwość Sądu w przypadku ewentualnych sporów.
XI . Sprawy nieuregulowane regulaminem.

Słownik:
Sprzedawca – ERVEDA SP. Z O.O. ; 00-844 Warszawa , NIP – 5272977898, REGON -520483160 , KRS 0000933269
Towar – prezentowana w Sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą
Konsument – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Towar konsumpcyjny – rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży dokonywanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa Sprzedawcy osobie fizycznej, która nabywa tę rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny.

I. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY

Sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.pokrowcenamiare.pl prowadzi sprzedaż pokrowców i dywaników samochodowych oraz innych akcesoriów samochodowych.

II. CENY TOWARÓW

1. Ceny Towarów uwidocznione na stronie Sklepu internetowego podawane sa w złotych polskich i zawierają podatek VAT
2. Cena Towaru uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
3. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

III. SPOSOBY ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

1. Klient ma możliwość złożenia zamówienia przy pomocy następujących metod:

formularz zamówienia na stronie sklepu www.dogscomfort.pl (poprzez wybranie dostępnych opcji np. kolorów pod zdjęciem, dodanie do koszyka, następnie do kasy i dalej jak prowadzi strona)
poczta e-mail: zamówienie można złożyć na adres: biuro@dogscomfort.pl
telefonicznie pod numerem +48 791470557
2. Dla realizacji zamówienia konieczne jest podanie następujących danych:
Imię i nazwisko, adres korespondencyjny i adres dostawy (jeśli jest inny), e-mail, telefon oraz dane do faktury (jeśli ma być wystawiona)
3. W przypadku nieudostępnienia przez Klienta danych określonych w pkt. 2 zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.

IV. MOMENT ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

Momentem zawarcia umowy sprzedaży jest przesłanie przez sklep internetowy informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji na adres e-mailowy Klienta z podaniem wszystkich istotnych składników zamówienia

V. SPOSOBY PŁATNOŚCI ZA TOWAR

1. Za zakupione w sklepie internetowym Towary Klient może dokonać płatności w formie:

Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24, możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie: www.przelewy24.pl
operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki,
Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy:
ERVEDA SP. Z O.O.
Ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa
Santander Bank
45 1090 1841 0000 0001 4915 3152

VI. SPOSOBY DOSTAWY (TERMIN, KOSZTY)

1. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pomocą firm kurierskich Inpost, DPD lub GLS
2. Klient dokonuje wyboru dostawy w trakcie składania zamówienia.
3. Zamówiony towar wysyłamy w przeciągu od 1-14 dni w zależności od specyfikacji produktu (dokładny czas podawany jest w opisie produktu)
4. Przesyłki dostarczane są z reguły w ciągu 2 dni od dnia wydania ich przewoźnikowi.
5. Koszty dostawy
a) Kurierzy GLS , INPOST, DPD
– za pobraniem
– przedpłata na konto
6. Odbiór osobisty Towaru możliwy jest pod adresem: sklep internetowy DOGSCOMFORT.PL ul. Modlińska 190 ; 03-152 Warszawa , tylko po uprzednim umówieniu takiego odbioru. Klient nie ponosi żadnych kosztów dostawy w tym opłat związanych z osobistym odbiorem towaru.

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, konsument, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić w terminie 14 dni od dnia wydania mu Towaru przez przewoźnika, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.
Odstąpienie od umowy nie obejmuje sytuacji kiedy konsument nabył produkt wykonany na indywidualne zamówienie , którego dalsza odsprzedaż będzie w zasadzie niemożliwa albo bardzo utrudniona z uwagi na ich wykonanie według specyfikacji klienta dopasowanych do jego indywidualnych potrzeb w sposób odróżniający się od rzeczy normalnie wykonywanych w toku procesu produkcyjnego.
2. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt.1 wystarczy wysłanie oświadczenia na piśmie przed jego upływem na adres korespondencyjny (Może być wraz z odsyłanym towarem):

ERVEDA SP. Z O.O.
UL. Modlińska 190
03-119 Warszawa

lub mailem na adres biuro@dogscomfort.pl

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot wzajemnych świadczeń stron następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, sklep DOGSCOMFORT.PL zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Kupującego odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.
4. Zakupiony towar prosimy odesłać na adres:

ERVEDA SP. Z O.O.
UL. MODLIŃSKA 190
03-119 WARSZAWA

wraz z wypełnionym dostępnym poniżej drukiem odstąpienia od umowy.

DRUK ODSTĄPIENIA OD UMOWY

5. Koszt odesłania towaru obciąża konsumenta.

VIII. REKLAMACJA

1.Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w przepisach ustawy
Kodeks Cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.
2. Zawiadomienie o niezgodności Towaru z umową należy wysłać na adres e-mailowy biuro@dogscomfort.pl bądź korespondencyjny :

ERVEDA SP. Z O.O  UL. Modlińska 190; 03-119 Warszawa

3. W zawiadomieniu, o którym mowa w pkt.2 należy podać:
– imię i nazwisko Klienta
– datę zakupu
– datę wystąpienia niezgodności
– opis niezgodności
– żądanie doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z umową
4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań konsumenta nie później niż w terminie 14 dni.
5. Towar niezgodny z umową należy odesłać na adres:

ERVEDA SP. Z O.O.
UL. MODLIŃSKA 190 LOK.230
03-119 WARSZAWA

IX. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.
2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

a. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
b. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
c. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

3. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
b. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
c. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
d. Sprzedawca w niniejszym Regulaminie oraz w ramach Strony Internetowej udostępnia także łącze elektroniczne do platformy ODR:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL .
Platforma ODR stanowi m. in. źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.

X. ZMIANA REGULAMINU

1. Sprzedawca dopuszcza prawo zmian niniejszego Regulaminy z ważnych powodów, w szczególności:
– zmiany przepisów prawnych dotyczących prawa konsumenckiego i handlu elektronicznego
– zmiany form płatności
– zmiany sposobów dostawy
– zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej
2. Zmiany obowiązują w terminie 7 dni od momentu publikacji ich na stronie internetowej ze wskazaniem daty opublikowania zmian.
3. Jednolity tekst Regulaminu z wprowadzonymi zmianami zostanie zamieszczony na stronie internetowej sprzedawcy z oznaczeniem dnia jego obowiązywania.
4. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i realizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.

XI. WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU W PRZYPADKU EWENTUALNYCH SPORÓW

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy ERVEDA SP. Z O.O. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy ERVEDA SP. Z O.O. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę ERVEDA SP. Z O.O

XII. SPRAWY NIEUREGULOWANE REGULAMINEM

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.